Personuppgifts-policy

för Curvejump.se

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 16 augusti 2021

1. Bakgrund

1.1 Curvejump E-ventures Europe AB, 556799-5740 (”Curvejump”) tillhandahåller en hemsida för att förmedla information om den verksamhet man bedriver samt möjlig göra kontakt. (”Tjänsten”). Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. Tjänsten finns på webbplatsen www.curvejump.se.

1.2 För att tillhandahålla Tjänsten kommer Curvejump att behandla personuppgifter som besökare själv fyllt för att ta kontakt med Curvejump.

1.3 Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten. Curvejump rekommenderar användare att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan Tjänsten används.

2. Centrala begrepp

2.1 En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och beteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

2.2 Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

2.3 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2.4 Curvejump är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Curvejump utför inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt nedan eller vid frågor om personuppgiftsbehandlingen, vänligen kontakta Curvejump på office@curvejump.se

3. Uppgifter som behandlas

3.1 Curvejump samlar in och behandlar följande personuppgifter: Namn
E-postadress
Telefonnummer
IP-adress
och andra uppgifter som besökare lämnar till Curvejump inom ramen för Tjänsten.

3.2 När Tjänsten används kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive information om användares användning av Tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket åtkomst ges till www.Curvejump.se, IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Ändamål med behandlingen

Curvejump kommer behandla uppgifterna ovan för följande ändamål:
För att tillhandahålla Tjänsten,
För att säkerställa kundkännedom, För att personifiera och förbättra användares upplevelse av Tjänsten,
För att skicka användare notifieringar och meddelanden via post, telefon, sms eller e-post, inklusive att skicka marknadsföring av Tjänsten,
För att informera om Curvejumps uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera användares användning av Tjänsten,
För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
För att förhindra användning av Tjänsten i strid med villkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten, samt
För att fullgöra förpliktelser enligt lag.

5. Samtycke

Genom att registrera sina personuppgifter i Tjänsten eller på annat sätt tillhandahålla sina personuppgifter till Curvejump samtycker användaren till att:
Behandling av användares personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy
Curvejump kan skicka direktmarknadsföring till användaren, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation så som sms eller e-post eller på annat sätt. Användaren kan när som helst avsäga sig ytterligare erbjudanden.br> Att Curvejump har rätt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från Curvejump. Om användaren inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan användaren när som helst avsluta denna tjänst genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje nyhet.

6. Överföring av personuppgifter

6.1 användares personuppgifter kan komma att lämnas ut till Curvejumps samarbetspartners i den mån det behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

6.2 Curvejump kan komma att använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Curvejumps räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och Curvejumps instruktioner. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till Curvejump kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till Curvejump.

6.3 Curvejump kan komma att överföra användarens personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. T.ex. kan personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land.
 Om Curvejump överför personuppgifter till tredje land kommer Curvejump att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med tillämpliga lagkrav.

6.4 Om det finns misstanke om att användaren har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Curvejump kan också p.g.a. annan rättslig skyldighet lämna ut uppgifter till myndigheter.

7. Lagring och gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

8. Rättelse, blockering och radering

Användare har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter om användaren som Curvejump behandlar. användare har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Sådan begäran ska vara skriftlig och ställas till Curvejump. Användare har dessutom rätt att, när som helst, begära att Curvejump antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fallet Curvejump är skyldiga enligt lag att lagra användares uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

9. Cookies

Curvejump samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen användaren som användare. Cookies är väldigt små textfiler som lagras på användares hårddisk när användaren besöker webbplatsen. Curvejump använder cookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring.

10. Datainspektionen

För det fall användaren anser att personuppgifter har behandlats av Curvejump i strid med gällande lagstiftning har användaren möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vi lagrar ibland information från den enhet du använder när du besöker vår hemsida, som till exempel cookies eller vissa fall är personuppgifter som när du skickar ett meddelande via vår kontaktsida. Genom att fortsätta på vår sida accepterar du vår Personuppgiftspolicy